PolGer laser grawer handel usługi biuroserwis pismo Braillea laminowanie grawerton oprawa bindowanie druk wielkoformatowy grawerka grawerowanie tabliczki znamionowe druk UV druk cyfrowy szyldy kłódki znakowanie fibra yag wycinanie formatek fazowanie

PolGer Wrocław

PolGer

 

Idz na stron Polsk PolGer ®

28 wrzenia 2006

Artyku pt.: "Zablokowana budowa wrocawskiej Sali koncertowej" zawiera szereg niecisoci wymagajcych sprostowania:

Po pierwsze, naley zauway e Miasto Wrocaw rozpisao konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Sali koncertowej i Placu Wolnoci we Wrocawiu. Konkurs ten mia na celu wybr trzech najlepszych projektw pod wzgldem architektonicznym. Postpowanie konkursowe zakoczyo si wyborem trzech koncepcji architektonicznych autorstwa:
- APA Kuryowicz & Associates,
- Mka.Sojka Architekci,
- Makw Pracownia Projektowa.

Podkrelenia wymaga to, e wyniki konkursu nie zostay w aden sposb zaskarone, zatem informacje o nieprawidowym prowadzeniu konkursu s nieprawdziwe.

Nastpnie Miasto wszczo kolejne postpowanie, nie bdce ju konkursem tylko tzw. negocjacjami bez ogoszenia, dotyczce opracowania projektu budowlanego i projektw wykonawczych budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania terenu Placu Wolnoci wraz z penieniem nadzoru autorskiego. Postpowanie to ma na celu wybr z trzech zakwalifikowanych prac najlepszej pod wzgldem rnego rodzaju kryteriw, w tym kryterium take ceny oraz jakoci. W skad komisji przetargowej - wbrew treci artykuu - oprcz dwch urzdnikw z Urzdu Miasta wchodzio dwch uznanych architektw oraz ekspert ds. akustyki i planowania sal koncertowych z firmy ARTEC Consultants.

W toku tego postpowania, po odbyciu negocjacji ze wszystkimi zakwalifikowanymi wykonawcami komisja przetargowa majc na wzgldzie konieczno wyboru najbardziej wartociowego architektonicznie projektu zmienia kryteria ocen. Podkrelenia przy tym wymaga fakt, e przepisy Prawa zamwie publicznych na tak zmian pozwalaj i to nie byo kwestionowane.

Nowo sformuowane kryteria oceny zostay oprotestowane przez pracowni Mka. Sojka Architekci, ktra to kwestionowaa moliwo dokonywania przez komisj przetargow oceny jakoci koncepcji architektonicznej. Wedug tego biura architektonicznego okrelone przez zamawiajcego kryteria oceny ofert uniemoliwiay zoenie ofert, a pomimo tego pracownia ta ofert tak jednak zoya! Co wicej oferty zostay zoone przez wszystkie trzy zakwalifikowane pracownie, a zamawiajcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (bya to oferta zoona przez APA Kuryowicz & Associates). Podkreli naley, e wybr ten (wbrew treci artykuu) nie zosta zaskarony do Urzdu Zamwie Publicznych przez adn z pracowni, w tym take przez pracowni Mka.Sojka Architekci.

Protest dotyczcy okrelenia kryteriw wyboru zosta oddalony ze wzgldu na to, e uwzgldniajc rodzaj obiektu i jego pooenie oraz reprezentacyjny charakter, komisja przetargowa jednogonie uznaa, i nie jest moliwe dokonywanie wyboru projektu tylko w oparciu o jego cen. Od tej decyzji Miasta pracownia Mka.Sojka Architekci odwoaa si do Urzdu Zamwie Publicznych.

Zesp Arbitrw (a nie Komisja Arbitraowa) zamiast merytorycznie rozpozna zarzuty pracowni Mka.Sojka Architekci, postpowanie uniewani bez dokonywania takiej oceny, dopatrujc si drobnego bdu w procedurze. Miasto min. nie zgadzajc si z tym, e bd taki zosta popeniony, a ju na pewno nie mg by przyczyn uniewanienia postpowania odwoao si do sdu. Ewentualny pozytywny wyrok sdu, ktry zapewne zapadnie jeszcze w padzierniku br. pozwoli na zakoczenie procedury, gdy wwczas wybr pracowni APA Kuryowicz & Associates stanie si prawomocny.


Na koniec podkrelenia wymaga fakt, e nawet ewentualny negatywny wyrok sdu nie oznacza, e budowa sali koncertowej przesunie si o ?co najmniej rok? jak twierdz autorzy artykuu, albowiem budowa zostanie rozpoczta w 2007 roku, gdy wczeniejsze rozpoczcie budowy i tak byo niemoliwe ze wzgldu na cykl dofinansowania budowy ze rodkw UE z budetu 2007 - 2011.

Na marginesie mona zauway, e nawet roczne opnienie (cho takie nie wystpi) warte jest tego, aby budynek, ktry na stae wpisze si w architektur Wrocawia spenia najwysze wiatowe standardy jakociowe i architektoniczne, a nie by realizowany tylko w oparciu o najnisz cen.

W zwizku z pojawieniem si artykuu pt.: "Zablokowana budowa wrocawskiej Sali koncertowej" owiadczam co nastpuje:

1. Dzikuj za zainteresowanie si mediw t inwestycj. Artyku zawiera jednak szereg niecisoci, ktre wyjaniam w zaczonym pimie
2. Ustawa Prawo o zamwieniach publicznych wskazuje, e jednym z podstawowych kryteriw oceny ofert w postpowaniu, ktre byo prowadzone jest kryterium jakoci. Wrocaw musi mie obiekt jakoci najwyszej, w przeciwnym razie publiczne pienidze przeznaczone na t inwestycj zostan zmarnowane. To zamawiajcy a nie uczestnik postpowania ? czyli Miasto Wrocaw, a nie pracownia architektoniczna okrela co rozumie przez jako obiektu. Po to zatrudnilimy jedn z najlepszych firm specjalizujcych si w projektowaniu sal koncertowych - ARTEC Consultants, by wybudowa obiekt jakiego w Polsce jeszcze nie ma.
3. Po wystpach na tegorocznej Wratislavii Cantans Paul McCreesh prowadzi w ubiegym tygodniu koncert swojego zespou Gabrieli Consort & Players w nowo-odrestaurowanej, najbardziej prestiowej w Paryu "Salle Pleyel". Przebudow tego obiektu projektowa ARTEC. Jeden z dyrektorw tej firmy by czonkiem Komisji Przetargowej.
4. Miasto odwoao si do Sdu, gdy po pierwsze nie zgadza si z werdyktem Zespou Arbitrw, a po drugie by przeci moliwo nieustannego skadania protestw przez jednego z uczestnikw postpowania. W toku negocjacji pracownia Mka i Sojka Architekci zoya trzy protesty i obawiamy si, e w przypadku powtrzenia procedury bd skadane nastpne, ktre jeszcze bardziej postpowanie przecign.


Andrzej Kosendiak

Cytat ze strony Wratislavia Cantans











 


Seite wird aktuell modifieziert

www.PolGer.pwh.pl