OPINIE OPINIA O UŻYWANYM U NAS SPRZĘCIE
OPINIONS ABOUT used in our HARDWARE
MEINUNGEN ÜBER in unserem HARDWARE MASCHINEN verwendet
OPINIONES SOBRE utilizados en nuestro HARDWARE
MENINGER OM brukes i vår HARDWARE
OPINIÕES SOBRE utilizados em nosso HARDWARE
МНЕНИЯ О, используемые в нашей ТС
Åsikter om används i vårt HARDWARE
VÉLEMÉNYEK általunk használt HARDWARE
PARERI SU utilizzati nel nostro HARDWARE

OPINIONS utilisés AVIS DANS NOTRE ÉQUIPEMENT

意見は我々の機器内に意見を使用します

opinion view reputation repute expertise thinking thought
ansicht aussage meinung ruf gutachten
opinion dire renom fame renommee reputation
opinia ocena rekomendacja opis

opinione di parere
avis Note recommandation description

translated by google

Roland Camm Jet 500 ploter tnąco drukujący pigmentowy - już nie produkowany ;
bardzo dobrej jakości, nie za szybki, ale pracuje nieprzerwanie od 2000 roku, szkoda, że producent nie dostarcza juz głowic do tego modelu, ale mamy zapas a jak się skończy to będzie to ploter tnący.
Roland Camm Jet 500 plotter Cutting and pigment print - no longer produced;
very good quality, not too fast, but it works continuously since 2000, a pity that the manufacturer does not provide already heads for this model, but we supply and how it ends it will be cutting plotter.
Roland Camm Jet 500 Schneideplotter Druck Pigment - nicht mehr produziert;
sehr gute Qualität, nicht zu schnell, aber kontinuierlich arbeitet seit dem Jahr 2000, schade, dass der Hersteller nicht bereits Köpfe für dieses Modell, aber wir liefern und wie es endet es wird ein Schneideplotter sein.
Roland Camm Jet 500 plotter de impresión tnąco pigmento - ya no se produce;
muy buena calidad, no demasiado rápido, pero funciona de forma continua desde el año 2000, una pena que el fabricante no lo hace ya se dirige a este modelo, pero la oferta y la forma en que termina será un plotter de corte.
Roland Camm Jet 500 taglio stampa plotter pigmento - non è più prodotta;
qualità molto buona, non troppo veloce, ma funziona ininterrottamente a partire dal 2000, un vero peccato che il produttore non lo fa già dirige per questo modello, ma forniamo e come va a finire che sarà un plotter da taglio.
Roland Camm Jet 500 řezací plotr tisk pigment - již nevyrábějí;
velmi dobrá kvalita, ne příliš rychle, ale neustále pracuje od roku 2000, škoda, že výrobce není již stojí v čele tohoto modelu, ale dodáváme a jak to skončí, že to bude řezací plotr.

Roland PNC 5000 ploter drukująco tnący - termotransferowy, drogi w eksploatacji w Polsce, głowice szybko ulegały uszkodzeniu, ale jeszcze drukuje i świetnie wycina. Mamy go od 1995 roku. Brak dostępu do głowic. Dobry.
Roland PNC 5000 plotter print & cutting - thermal transfer, the roads in operation in Poland, heads quickly be damaged, but it still prints and great cuts. We have it since 1995. Lack of access to the heads.
Roland Camm Jet 500 Schneideplotter Druck Pigment - nicht mehr produziert;
sehr gute Qualität, nicht zu schnell, Aber kontinuierlich Arbeitet seit dem Jahr 2000 Schade, Dass der Hersteller nicht BEREITS Köpfe für of this Modell, Aber wir liefern Und wie es Endet es wird ein Schneideplotter sein.
Roland PNC 5000 Impresora de inyección de tinta de corte - transferencia térmica, las carreteras en operación en Polonia, cabezas rápidamente estar dañado, pero todavía grandes estampados y cortes. Lo tenemos desde 1995. La falta de acceso a los cabezales.
Roland PNC 5000 a getto d'inchiostro di taglio - trasferimento termico, le strade in funzione in Polonia, teste rapidamente essere danneggiata, ma ancora grandi stampe e tagli. Lo abbiamo dal 1995. La mancanza di accesso alle teste.
Roland PNC 5000 inkoustová tiskárna Řezání - tepelný přenos, silnice v provozu v Polsku, hlavy rychle dojít k poškození, ale stále velké potisky a střihy. Máme ji od roku 1995. Nedostatečný přístup k hlavám.
Roland PC 60 ploter drukująco tnący - termotransferowy, drogi w eksploatacji w Polsce, następca pnc5000, większe pole zadruku, głowice szybko ulegały uszkodzeniu, ale jeszcze drukuje i świetnie wycina. Mamy go od 1998 roku. Brak dostępu do głowic. Dobry.
Roland PC 60 drukująco cutting plotter - thermal transfer, roads in operation in Poland, the successor pnc5000, larger field of print heads quickly be damaged, but it still prints and great cuts. We have it since 1998. Lack of access to the heads.
Roland PC 60 Inkjet-Drucker Schneiden - Thermotransfer , die Straßen in Betrieb in Polen, dem Nachfolger pnc5000, größere Druckfläche , die Köpfe schnell beschädigt werden, aber immer noch große Drucke und Schnitte. Wir haben es seit 1998. Der fehlende Zugang zu den Köpfen.
Roland PC 60 Impresora de inyección de tinta de corte - transferencia térmica, las carreteras en operación en Polonia, la pnc5000 sucesor, mayor área de impresión, cabezas rápidamente estar dañado, pero todavía grandes estampados y cortes. Lo tenemos desde 1998. La falta de acceso a los cabezales.
Roland PC 60 inkoustová tiskárna Řezání - tepelný přenos, silnice v provozu v Polsku, nástupnické pnc5000, větší tiskové oblasti hlavy rychle dojít k poškození, ale stále velké potisky a střihy. Máme ji od roku 1998. Nedostatečný přístup k hlavám.

Roland dga - maszyny stare bardzo dobre z nowymi gorzej. Polityka firmy dziwna. Ciągle zmieniają w Polsce dystrybutorów. Części bardzo drogie. materiały eksploatacyjne bardzo drogie. Duński oddział firmy podobno nie najlepiej traktuje klientów w Polsce. Brak rzetelnego wsparcia - nikt nic nie wie. Oprogramowanie słabe. Bardzo drogi serwis.

 

Roland dga - very good old machine to the new worse. Company Policies strange. Constantly changing distributors in Poland. Spare, replacements very expensive. Consumables very expensive. The Danish branch of supposedly not the best treats customers in Poland. No sound support - nobody knows. Software weak. Very expensive service.
Roland DGA - Maschinen alt sehr gut mit dem neuen schlimmer. Unternehmenspolitik ungerade. Ständig Distributoren in Polen zu ändern. Teile sehr teuer. Supplies sehr teuer. Die dänische Niederlassung des Unternehmens ist offenbar nicht die besten Leckereien Kunden in Polen. Keine zuverlässigen Support - niemand weiß etwas. Software schwach. Sehr teuer Service.
Roland DGA - maquinaria antigua muy buena con el nuevo peor. Política de la empresa extraño. El cambio constante distribuidores en Polonia. Piezas muy caro. Suministros muy caro. La rama danesa de la empresa al parecer no son los clientes mejores golosinas en Polonia. No hay soporte fiable - nadie sabe nada. Software débil. Muy caro servicio.
Roland DGA - vecchi macchinari molto bene con la nuova peggio. La politica aziendale dispari. In continua evoluzione distributori in Polonia. Parti molto costoso. Accessori per la casa molto costoso. La filiale danese della società a quanto pare non è dei migliori tratta i clienti in Polonia. No affidabile supporto - nessuno sa niente. Software debole. Il servizio è molto costoso.
Roland DGA - stroje stará velmi dobře s novým horší. Firemní politika odd. Neustále se měnící distributory v Polsku. Části velmi drahé. Dodávky velmi drahé. Dánský pobočka firmy zřejmě není nejlepší zachází zákazníci v Polsku. Žádná spolehlivá podpora - nikdo nic neví. Software slabý. Velmi drahé služby.

 

This 44-inch large format 4-colour printer is ideal for applications where speed and economy are paramount, such as CAD, GIS, custom banners, presentations ,,,, ?????? no no no

Ploter drukujący Epson sc-T7000 sure color, 1100 mm, 5 kolorów, pigment, słaby w małej rozdzielczości, bardzo dobrze drukuje w dużej rozdzielczości, szybki, bardzo dobre kolory, problemy z ustawieniami drajwera, problemy z siecią, wszystko na czipach, oryginalny atrament drogi, dysk twardy koszt ok. 1200 zł taki sam typ do komputera 150 zł ale nie pasuje. Pojemniki na zużyty atrament nawet jak nie uzywane to czip je kasuje. Obsługuje formaty A i B ale B nie europejski a japoński. Kartony obsługuje w formacie B, które na polskim rynku kosztują duże pieniądze. Pękają uchwyty na papier. Ma opcję podawania pojedynczych arkuszy ale producent zapomniał o ograniczniku i nieraz trzeba sie namęczyć aby przyjął papier. Za dużo inteligencji co przeszkadza w pracy. Maszyna padła po trzech latach. Co ciekawe druga maszyna kupiona w tym samym czasie też padła w podobnym momencie. Obie na to samo. Koszt naprawy ponad 6000 zł. Brak możliwości czyszczenia głowicy przez użytkownika. Nie zarobiła na siebie. Wydrukował 1500 m2 i skończył ze sobą. Podejrzane, że dwa zrobiły to samo. Tylko jedna głowica.
Plotter Epson T7000 sure the print color, 1100 mm, 5 colors, pigment, weak in the low-resolution Bardo good prints at a high resolution, high speed, very good colors, problems with driver settings, network problems, all on czipach, original ink roads, hard drive cost about 1200 zł the same type to the computer 150 zł but does not fit. Containers for waste ink even when not used this chip erases them. Supports A and B, but B is not European and Japanese. Cartons supports the format B, which the Polish market cost a lot of money. Break the handles on the paper. It has a single-sheet feed option but the manufacturer forgot about the stop and sometimes you have to toil in August to accept the paper. Too much intelligence which interferes with the work. The machine fell after three years. Interestingly, the second machine purchased at the same time also fell in a similar time. Both the same. The cost of repair over 6000 zł inability head cleaning by the user. He not earned at each other. The machine printed 1500m2 and finished together. Suspicious that the two do the same.
Plotter Druck Epson SC-T7000 sicher Farbe, 1100 mm, 5 Farben, Pigment, schwach in niedriger Auflösung, sehr gute Ausdrucke in hoher Auflösung, schnell, sehr gute Farben, die Probleme mit den Einstellungen des Treibers, Netzwerkprobleme, die alle auf czipach Originaltinte teuer, ca. Festplattenkosten. 1200 zł die gleiche Art an den Computer 150 zł, aber es passt nicht. Behälter für überschüssige Tinte, auch wenn nicht dieser Chip verwendet, um sie zu löschen. Unterstützt A und B, aber B ist nicht in Europa und Japan. Cartons unterstützt Format B, die auf dem polnischen Markt, eine Menge Geld kosten. Bursting Griffe Papier. Es hat die Möglichkeit, einzelne Blätter zu füttern, aber der Hersteller vergaß den Anschlag und manchmal muss man das Papier zu akzeptieren schuften auf. Zu viel Intelligenz, die mit der Arbeit stört. Die Maschine fiel nach drei Jahren. Interessanterweise fiel die zweite Maschine zur gleichen Zeit gekauft auch in einer ähnlichen Zeit. Beide gleich. Die Kosten von mehr als 6.000 zł reparieren. Die Unfähigkeit, Druckkopfreinigung durch den Anwender. Er ist nicht bei jedem anderen verdient. 1500 m2 gedruckt und fertig zusammen. Verdächtige, dass die beiden das gleiche tun. Nur ein Kopf.

Plotter de impresión en color Epson SC-T7000 Seguro, 1100 mm, 5 colores, pigmentos, débil en baja resolución, muy buenas impresiones en alta resolución, muy buenos colores sólidos, los problemas con la configuración del controlador, problemas de red, todo en czipach original de la tinta caro costo, disco duro aprox. 1200 zl el mismo tipo al ordenador 150 PLN, pero no encaja. Los recipientes para residuos de tinta, incluso si no se usa este chip borrarlos. Soporta A y B, pero B no es europeo y japonés. Las cajas de cartón apoya formato B, que en el mercado polaco, cuesta mucho dinero. Estallido se encarga de papel. Tiene la opción de alimentar hojas sueltas pero el fabricante se olvidó de la parada y, a veces usted tiene que trabajar en agosto para aceptar el papel. El exceso de inteligencia que interfiere con el trabajo. La máquina cayó al cabo de tres años. Curiosamente, la segunda máquina que ha adquirido al mismo tiempo, también se redujo en un tiempo similar. Tanto el mismo. El costo de la reparación de más de 6.000 PLN. La incapacidad de limpieza del cabezal por el usuario. Él no ganó el uno al otro. 1500 m2 impresos y terminaron juntos. Sospechoso que los dos hacen lo mismo. Sólo una cabeza.

Plotter stampa Epson SC-T7000 colore sicuro, 1.100 millimetri, 5 colori, pigmenti, debole in bassa risoluzione, molto buone stampe ad alta risoluzione, veloce, molto buoni colori, i problemi con le impostazioni del driver, problemi di rete, il tutto su czipach inchiostro originale costoso, il costo del disco rigido circa. 1.200 zł dello stesso tipo per il computer 150 zł, ma non va bene. Contenitori per l'inchiostro di scarto, anche se non utilizzate questo chip li cancellano. Supporta A e B, ma B non è europea e giapponese. I cartoni supporta formato B, che sul mercato polacco, costano un sacco di soldi. Scoppio gestisce carta. Si ha la possibilità di alimentare fogli singoli, ma il produttore ha dimenticato circa l'arresto e, talvolta, si deve faticare nel mese di agosto per accettare la carta. Troppa intelligenza che interferisce con il lavoro. La macchina è caduto dopo tre anni. È interessante notare che la seconda macchina acquistata al tempo stesso anche sceso in un tempo simile. Sia lo stesso. Il costo della riparazione più di 6.000 zł. L'incapacità di pulizia della testina da parte dell'utente. Non Ha guadagnato l'un l'altro. 1500 m2 stampati e finiti insieme. Sospetto che i due facciano lo stesso. Solo una testa.
Plotru tisku Epson SC-T7000, zda barvu, 1100 mm, 5 barev, pigment, slabý v nízkém rozlišení, velmi dobré výtisky ve vysokém rozlišení, rychlé, velmi dobré barvy, problémy s nastavením ovladače, problémy se sítí, to vše na czipach originální inkoust drahé, náklady na pevném disku cca. 1200 zł stejný typ na počítači 150 zł, ale to nesedí. Kontejnery na odpadový inkoust, i když nejsou používány tento čip vymazat. Podporuje A a B, ale B není evropský a japonský. Kartony podporuje formát B, že na polském trhu, stojí hodně peněz. Roztržení zpracovává papír. Má možnost podávání jednotlivých listů, ale výrobce zapomněl na doraz a někdy budete muset dřít v srpnu přijmout papír. Příliš mnoho inteligence, která se střetává s prací. Stroj spadl po třech letech. Je zajímavé, že druhý stroj zakoupit současně také poklesly v podobné době. Oba stejné. Náklady na opravy více než 6000 zł. Neschopnost čištění hlavy uživatelem. On ne vydělal na sebe. 1500 m2 tištěný a dokončený dohromady. Podezřelý, že dva dělají totéž. Pouze jedna hlava.

SILHOUETTE
przydatna zabawka, skrzypi ale pracuje. dobra maszynka.
SILHOUETTE
useful toy squeaks but works.
SILHOUETTE
nützliche Spielzeug quietscht aber funktioniert.
útil chirridos de juguete, pero funciona.
utile cigolii giocattolo, ma opere.
užitečná hračka vrzání, ale funguje.
GRAPHTEC
CE6000 600 mm cięcie, troche problemów z instalacją. Wycina dobrze.
Graphtec
CE6000 600 mm cut, no reviews yet, some problems with the installation. Cuts well .
CE6000 600 mm geschnitten, noch keine Kommentare, einige Probleme bei der Installation. Schneidet gut.
CE6000 600 mm de corte, hay comentarios aún, algunos problemas de instalación. Corta también.
CE6000 600 millimetri di taglio, ancora commenti, alcuni problemi di installazione. Tagli bene.
CE6000 600 mm řez, přesto nejsou žádné recenze, některé problémy s instalací. Řeže dobře.

ROLAND LEF 20 druk UV 510x310x100 mm

Jest po gwarancji - bardzo wolna maszyna - niedoskonała ale ciągle działa - nie narzekamy. Działa już 4 rok. (dziś 14.04.2018).
Brak problemów z instalacją. Problem z nowym białym tuszem i lakierem. Nawet jak się nie pracuje to się zużywa - ok. 50% kaset w błoto. Na cyrkulacji koszt czyszczenia to 20 do 30 zł. Kolorowe tusze starczają na długo. Problemy z zatykaniem się głowic. Bardzo wolno drukuje. Pełny format w standardzie to ok. 30 minut przy jednym dobrym przejściu. Maszyna, która drukuje spacje. Jesli są trzy kropki na pełnym formacie to czas druku też 30 minut. Biały słabo trzyma się podłoża przy grubszym druku. Oprogramowanie versa bardzo słabe. Kolory dobre. Roland wymienia tusze na nowe podobno lepsze (biały jest słabszy lakier płynie) ale na koszt klienta. Trzeba wyrzucić nie zużyte tusze i przepłukać głowice bardzo duże koszty. Ale można to przy pomocy dobrego serwisu ominąć. Problemem jest to, że głowice dobrze drukują tylko przez ok. 3 miesiące potem są problemy z jakością małych tekstów. I nie ma na to rozwiązania.
ROLAND LEF 20 UV printing 510x310x100 mm. Problem z nowym lakierem - nie wysycha i rozmazuje się - roland milczy .Po 3 latach możemy stwierdzić - na 300 ml. zużytych do druku 500 jest jes odpadem.
At the moment too much wouuld not because it is out of warranty.
No problems with installation. The problem with white ink and varnish. Even if you do not work it consumes. On the circulation of the cleaning cost is 20 to 30 zł. Colored inks will last for long. Problems of clogging of the head. Very slow printing. Full size standard is about 30 minutes at one go. The machine, which prints spaces. If there are three dots on a full time format printing or 30 minutes. White weakly holds the thicker substrate printing. Software versa very weak. Colors good.Roland mentions inks new supposedly better but at the expense of the customer. You have to throw away unused inks and flush heads high costs.The problem is that the blowout well will print only approx. 3 months then there are problems with the quality of small texts. And there is no solution. The problem with the new paint - not dry and smudge - roland silent. After 3 years we can say - for 300 ml. 500 used for printing is a waste.
Es ist keine Garantie - eine sehr langsame Maschine - unvollkommen.
Es gibt keine Probleme bei der Installation. Das Problem mit weißer Farbe und Lack. Auch wenn Sie nicht funktionieren verbraucht - ca. 50% der Kassetten in den Schlamm.. Für die Zirkulation der Kosten für die Reinigung ist 20 bis 30 PLN. Die Farbtintenstrahl für lange ausreichen. Probleme mit Verstopfung Köpfen. Sehr langsam Druck. Vollformat als Standard ca. 30 Min. Mit einem guten Pass. Die Maschine, die Räume druckt. Wenn es drei Punkte auf dem Vollformat sind, ist ein Druckzeitpunkt oder 30 Minuten. Weiß klebt schlecht auf den Boden mit dickeren Druck. Software kehrt sehr schwach. Farben gut. Roland erwähnt Tinten neu angeblich besser (weiß ist die schwächeren Farbe fließt), aber auf Kosten des Kunden. Sie müssen nicht verwendeten Tinten und bündig Köpfe hohe Kosten wegzuwerfen. Aber dies kann mit Hilfe des guten Service sein, herum zu erhalten. Das Problem ist, dass der Blowout gut nur ca. gedruckt. 3 Monate, dann gibt es Probleme mit der Qualität von kleinen Texten. Und es ist keine Lösung.
ROLAND LEF 20 UV-Druck 510x310x100 mm. Das Problem mit der neuen Farbe - nicht trocken und wisch - roland schweigt. Nach 3 Jahren können wir sagen - 300 ml. 500 für den Druck ist eine Verschwendung.

Es una garantía - una muy lenta máquina - imperfecta.
No hay problemas de instalación. El problema con tinta blanca y barniz. Incluso si usted no trabaja que consume - aproximadamente el 50% de los cassettes en el barro.. Para la circulación de los gastos de limpieza es de 20 a 30 PLN. La inyección de tinta de color es suficiente por mucho tiempo. Problemas con cabezas coagulantes. impresión muy lento. Formato completo como un estándar aprox. 30 minutos con un buen pase. La máquina, que imprime espacios. Si hay tres puntos en el formato completo es un momento de la impresión o 30 minutos. Blanco mal pega a la tierra con la impresión más gruesa. versa software muy débil. Colores buena. Roland menciona tintas nuevas supuestamente mejor (blanco es el flujo de pintura más débiles) pero a expensas del cliente. Usted tiene que tirar a la basura las tintas utilizadas y las cabezas a ras altos costos. Pero esto puede ser con la ayuda de un buen servicio para sus desplazamientos. El problema es que la explosión también se imprimirá sólo aprox. 3 meses, entonces hay problemas con la calidad de los textos pequeños. Y no hay ninguna solución. Después de 3 años podemos decir - 300 ml. 500 utilizado para imprimir es un desperdicio.
ROLAND LEF 20 impresión UV 510x310x100 mm. El problema con la nueva pintura - no seco y manchas - Roland silencio
Si tratta di una garanzia - una macchina molto lento - imperfetta.
Non esistono problemi di installazione. Il problema con inchiostro bianco e vernice. Anche se non si lavora si consuma - circa il 50% delle cassette nel fango.. Per la circolazione del costo della pulizia è da 20 a 30 zł. Il getto di inchiostro di colore sufficiente a lungo. Problemi con teste intasamento. Molto lento stampa. formato pieno come circa standard. 30 minuti con un buon passo. La macchina, che stampa spazi. Se ci sono tre punti sul formato completo è un momento della stampa o 30 minuti. Bianco attacca male a terra con la stampa più spessa. versa software molto debole. Colori buono. Roland menziona inchiostri nuova presumibilmente migliore (il bianco è il flusso di vernice più deboli), ma a spese del cliente. Si devono gettare via gli inchiostri utilizzati e teste a filo costi elevati. Ma questo può essere con l'aiuto di un buon servizio per andare in giro. Il problema è che lo scoppio e stamperà solo circa. 3 mesi poi ci sono problemi con la qualità di piccoli testi. E non c'è soluzione.
ROLAND LEF 20 stampa 510x310x100 mm UV. Il problema con la nuova vernice - non secca e sbavature - roland silenzioso
Je to záruka - velmi pomalý stroj - nedokonalé.
Neexistují žádné problémy s instalací. Problém s bílou barvou a lakem. Dokonce i když nefungují spotřebuje - cca 50% kazet v bahně.. Pro cirkulaci náklady na čištění je 20 až 30 zł. Barevná inkoustová stačit na dlouho. Problémy s zanášení hlavami. Velmi pomalý tisk. Plný formát jako standardní cca. 30 minut s dobrou přihrávkou. Stroj, který tiskne mezery. Pokud existují tři tečky na plném formátu je čas tisku nebo 30 minut. Bílá špatně drží na zemi s tlustším potiskem. Software naopak velmi slabá. Barvy dobře. Roland zmiňuje inkousty New údajně lepší (bílá je slabší barvy toky), ale na úkor zákazníka. Musíte zahodit nepoužité barvy a splachovací hlavice vysoké náklady. Ale to může být s pomocí dobré služby obejít. Problém je v tom, že nepoužitelným dobře se bude tisknout pouze cca. 3 měsíce pak tam jsou problémy s kvalitou malých textů. A neexistuje žádné řešení.
ROLAND PDS 20 UV tisk 510x310x100 mm. Problém s novou barvou - ne suché a rozmazání - Roland tichý

ROLAND PNC 2300 grawer
230x210mm. Bardzo dobra maszyna. Pracuje od 1998 roku. Wymienione wrzeciono i linka. Oprogramowanie standardowe nie najlepsze jak u Rolanda. Używamy Signlaba.
ROLAND PNC 2300 engraving
230x210mm. Very good machine. Works since 1998. These spindle and presence. Standard software is not the best as in Roland. We use Signlab.
230x210mm. Sehr gute Maschine. Sie arbeitet seit 1998. Diese Spindel und Link. Standardsoftware ist nicht die beste, wie in Roland. Wir verwenden Signlab.
230x210mm. Muy buena máquina. Trabaja desde 1998. Estos husillo y enlace. El software estándar no es la mejor, ya en Roland. Utilizamos Signlab.
230x210mm. Molto buona macchina. Lavora dal 1998. Questi mandrino e collegamento. Software standard non è la migliore, come nel Roland. Usiamo Signlab.
230x210mm. Velmi dobrý stroj. Funguje od roku 1998. Tyto vřeteno a odkaz. Standardní software není nejlepší, jak Roland. Používáme Signlaba.
ROLAND METAZA grawer diament
100x100 mm. Maszyna pracuje od 2011 roku bez problemów. Części drogie. oprogramowanie jak u Rolanda. Słabe mocowanie. Globalnie maszyna jest dobra.
ROLAND METAZA diamond engraver
100x100 mm. The machine works since 2011 without problems. Parts expensive. software as in Roland. Weak support. Globally, the machine is good.
100x100 mm. Die Maschine arbeitet seit 2011 ohne Probleme. Teile teuer. Software wie in Roland. Schwache Unterstützung. Weltweit ist die Maschine gut.
100x100 mm. La máquina funciona desde 2011 y sin problemas. Piezas caro. Software como en Roland. Débil apoyo. A nivel mundial, la máquina es buena.
100x100 mm. La macchina lavora dal 2011 senza problemi. Parti costoso. Software as a Roland. Supporto debole. A livello globale, la macchina è buona.
100x100 mm. Stroj pracuje od roku 2011 bez problémů. Části drahé. Software as Roland. Slabá podpora. V celosvětovém měřítku je stroj dobře.

GRAVOGRAPH IS900 grawer engraving & cutting machine France
430x620 mm. Maszyna w miarę dobra. Są problemy z ustawieniami. Oprogramowanie rozbudowane ale dość problematyczne. Nie przyjmuje kodów z innych programów.
Brak właściwej instrukcji obsługi głowicy i nie można jej otrzymać. Serwis ma problemy z naprawą tej maszyny. Nawet serwis nie ma manuala do głowicy. Naprawę luzów głowicy wykonaliśmy we własnym zakresie.
Dokładniejszych informacji udzielimy telefonicznie lub mailem.
GRAVOGRAPH IS900 engraver
430x620 mm. The machine is fairly good. There are problems with the settings. Software powerful but problematic. Do not adopt codes of other programs. Even the service has no instructions to the head.
Give more accurate information by phone or email. Lack of proper manual head and you can not stop her. The service has problems with repairing the machine.
GRAVOGRAPH IS900 Stecher Gravur & Maschine Frankreich Schneiden
430x620 mm. Maschine so gut. Es gibt Probleme mit den Einstellungen. Software entwickelt, aber recht problematisch. Nicht-Codes aus anderen Programmen übernehmen .
Der Mangel an richtigen manuellen Kopf und kann nicht erhalten werden. Der Dienst hat Probleme mit der Maschine zu reparieren. Auch der Service ist nicht der Mann, auf den Kopf.
Weitere Informationen per Telefon oder E-Mail geben.
GRAVOGRAPH IS900 grabador de grabado y corte de la máquina de Francia
430x620 mm. Máquina de bueno. Hay problemas con la configuración. El software desarrollado pero bastante problemático. No acepta los códigos de otros programas.
La falta de cabeza manual de adecuada y no se puede obtener. El servicio tiene problemas con la reparación de la máquina. Incluso el servicio no es el hombre en la cabeza.
Más información dan por teléfono o correo electrónico.
GRAVOGRAPH IS900 incisione e taglio macchina Francia incisore
430x620 mm. Macchina come buono. Ci sono problemi con le impostazioni. Software sviluppato ma piuttosto problematico. Non accetta i codici da altri programmi.
La mancanza di una corretta testa manuale e non può essere ottenuto. Il servizio ha problemi con la riparazione della macchina. Anche il servizio non è l'uomo alla testa.
Maggiori informazioni dare per telefono o e-mail.
GRAVOGRAPH IS900 rytec rytí a řezací stroj Francie
430x620 mm. Stroj tak dobrý. Tam jsou problémy s nastavením. Software vyvinutý ale dosti problematické. Nepřijímá kódy z jiných programů.
Nelze získat chybějící vhodná ruční hlavy a. Tato služba má problémy s opravou stroje. Dokonce i služba není člověk na hlavu.
Více informací poskytne telefonicky nebo e-mailem.

Programmeurs faible niveau et l'approche misérable pour le client.

Bravoprodigy GRAWER 3D z maszyną nie ma problemów. Słabe oprogramowanie.
Bravoprodigy GRAWER 3D machine no problems. Poor software.
Bravoprodigy Grawer 3D-Maschine hat keine Probleme. Schlechte Software.
Máquina Bravoprodigy Grawer 3D no tiene problemas. Un mal software.
Macchina Bravoprodigy Grawer 3D non ha problemi. Software poveri.
3D Bravoprodigy Grawer stroj nemá žádné problémy. Poor software.
EXCELAM 1670 RC 1600 mm
laminacja rolowa zimna gorąca.
Bardzo dobra maszyna. Pracuje od 1996 roku.
Excelam 1670 RC 1600 mm
hot and cold lamination fed.
Very good machine. Works since 1996.
Excelam 1670 RC 1600 mm
Laminierung kalt heiß zugeführt .
Sehr gute Maschine. Sie arbeitet seit 1996.
Excelam 1670 RC 1600 mm
laminación en caliente de alimentación fría.
Muy buena máquina. Trabaja desde 1996.
laminazione a caldo alimentato freddo.
Molto buona macchina. Lavora dal 1996.
Excelam 1670 RC 1600 mm
laminace přivádí studený horký.
Velmi dobrý stroj. Pracuje od roku 1996.

ENERGY8 GRAVOGRAPH Energy 8 Laser engraver. LS100 Energy Series
France Laser co2

Maszyna trochę słaba. Obecnie mamy duże problemy z serwisem gwarancyjnym. Maszyna jest obecnie ponad 440 dni w serwisie. . Dwa lata pracy i kilka tub. Średnia praca 2,5 godziny dziennie. Dziś mamy 01.01.2019. Od marca 2018 mamy nową maszynę innej firmy i nie ma z nią technicznych problemów. Z tego wynika, że problemem jest dopasowanie fabrycznego serwisu do francuskiej maszyny.

Die Maschine ist ein bisschen schwach. Gegenwärtig haben wir große Probleme mit dem Garantieservice. Die Maschine ist derzeit über 440 Tage auf der Baustelle. Heute haben wir 01/01/2019.

The machine is a bit weak. We currently have major problems with the warranty service. The machine is currently over 440 days on the site. Today we have 01/01/2019.

 

Laser chiński firmy Guangzhou yinghe Co Ltd - pracuje u nas od 2008 roku. Średnio kilka godzin dziennie. Jest w użyciu druga tuba - obecnie zużycie na poziomie 50% (2018) - wymieniona jedna soczewka. Nie wymagał ani jednego serwisu. Bardzo dobra maszyna.

Roland BN-20 maszyna drukująco-tnąca. Ploter. solwent

Maszyna dobrej jakości . Niesamowicie wolna ale jest jakość. Chyba nie może być szybsza od starego Prezesa Rolanda. Bo jest wolniejsza od naszej najstarszej maszyny. Nie ma folii do koloru srebrnego. Na foliach dostępnych w Polsce farba się rozmazuje. Roland stwierdził, że maszyna jest za droga na polski rynek i nie powinniśmy jej kupować i dlatego nie dostarcza do niej folii. Problem z tym, że jest na wszystkie kolory tylko jedna bardzo droga głowica. JUż są problemy z czarnym.

私はそれが古い大統領ローランドよりも速くすることはできませんと思います。

The machine of good quality. Incredibly slow. I guess it can not be faster than the old President Roland. Because it is slower than our oldest machine. There is no film for silver. Foils available in Poland paint smears. Roland said that the machine is too expensive for the Polish market, and we should not buy it and therefore does not provide for her films.The problem with that is all the colors of only one very expensive head. Already, there are problems with black.

Die Maschine von guter Qualität. Unglaublich langsam. Ich denke, es ist nicht schneller als der alte Präsident Roland sein kann. Denn es ist langsamer als unsere älteste Maschine. Es gibt keinen Film für Silber. Transparenzen in Polen malen schmiert. Roland sagte, dass die Maschine für den polnischen Markt zu teuer ist, und wir sollten es nicht kaufen und daher nicht für ihre Filme bietet. Das Problem dabei ist, alle Farben von nur einem sehr teuren Kopf. Schon jetzt gibt es mit schwarzen Probleme.
La máquina de buena calidad. Increíblemente lento. Supongo que no puede ser más rápido que el antiguo presidente de Roland. Debido a que es más lento que nuestra máquina más antigua. No hay película de plata. Las transparencias disponibles en Polonia pintan frotis. Roland dijo que la máquina es demasiado caro para el mercado polaco, y no hay que comprarlo y, por lo tanto, no prevé sus películas. El problema con esto es que todos los colores de una sola cabeza muy caro. Ya hay problemas con negro.
La macchina di buona qualità. Incredibilmente lento. Immagino che non può essere più veloce rispetto al vecchio presidente Roland. Perché è più lento rispetto la nostra macchina più vecchia. Non è pellicola per l'argento. I lucidi disponibili in Polonia vernice strisci. Roland ha detto che la macchina è troppo costoso per il mercato polacco, e non dovremmo comprarlo e quindi non fornisce per i suoi film. Il problema è che tutti i colori di una sola testa molto costoso. Già, ci sono problemi con il nero.

Stroj kvalitní. Neskutečně pomalé. Myslím, že to nemůže být rychlejší než starý prezident Roland. Vzhledem k tomu, že je pomalejší než naší nejstarší stroj. Neexistuje žádný film pro stříbro. Průhledné k dispozici v Polsku malovat šmouhy. Roland řekl, že stroj je příliš drahé pro polský trh, a neměli bychom si ji koupili, a proto neposkytuje jejích filmů. Problém s tím je všechny barvy pouze jedné velmi drahé hlavy. Již existují problémy s černou.

Madame, Monsieur,

En septembre 2015 j'ai acquis un laser energy8. Cette machine présente un problème car c'est pour le 5ème fois que son tube a été remplacé. En tout, la machine a fonctionné 1200 heures, ce qui revient à dire que le tube a tenu 250h de fonctionnement. Conformément aux informations du vendeur, un tube devrait fonctionner pendant 5000 heures, mais comme je suis réaliste, j'accepterais une durée de 1000 heures environ. La question qui je me pose ici - s'agit-il d'une machine défectueuse ou d'un service qui n'arrive pas à la réparer.

La machine a déjà été au SAV à 5 reprises, la dernière fois pendant plus de 14 jours. On a réparé également les courbes de la table, les erreurs d'inclinaisons de la table, on a découpé une partie de l'habillage pour que la tête ne la heurte pas. La machine travaille en moyenne 2 heures par jour dans les services.

Depuis 8 ans, nous avons également un laser de marque Guangzhou yinghe Co Ltd 50 Watt CO2. Ce laser fonctionne en moyenne 6 heures par jour. Il n'a jamais eu besoin de réparation. Il grave le verre, le plexiglas, l'acier revêtu, le stratifié, le bois, il découpe le plexiglas jusqu'à 12mm, le contreplaqué, etc. Il fonctionne avec un autre tube.

Le service SAV essaie de nous faire comprendre que nous ne savons pas utiliser la machine et avance des exemples grotesques - la gravure sur un plexiglas épais, sur le verre, la gravure sur l'acier brillant ( là, c'est vraiment ridicule). Nous avons un laser à fibre. Energy8, de façon générale, n'est pas destiné au métal pour des raisons d'imprécision.

Nous voulions acheter chez vous un laser à fibre, mais votre représentant n'a pas su nous montrer s'il arrive à découper une lamelle de 0,1 mm ou graver un timbre cire. Nous avons acheté cette machine ailleurs.

Nous avons également votre machine à graver is900 et pour le Braille. Elle présentait également des problèmes de fonctionnement. Le service SAV avançait aussi la thèse que nous ne savions pas nous en servir, même si nous utilisons des machines à graver depuis 1997. Finalement un technicien-spécialiste est venu de France et a constaté un défaut - les têtes ont été changées et la machine fonctionne sans problème jusqu'aujourd'hui. Peut-être juste avec de petits soucis avec le Braille. Mais cela peut résulter aussi du fait que jusqu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas reçu de notice d'emploi pour cette tête, en dépit de nos nombreuses demandes. Le service affirme que l'entreprise en France refuse de la livrer.
Pour information - nous avons 4 machines à graver, 3 lasers et plusieurs autres machines spécialisées.
Je pense qu'un spécialiste d'Energy8 devrait trouver quelle est la raison de l'usure prématurée des tubes. Peut-être s'agit-il d'un défaut du bloc d'alimentation (chargeur), des câbles ou bien, on a peut-être livré en Pologne des tubes défectueux. Ou bien le service SAV ne connait pas en profondeur les secrets de ces machines.Dossier: Travail